4 فروردین 1397
صفحه اصلی

چه توافقاتی در مذاکرات تجاری در توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی وجود دارد؟

رئیس جمهور و مهغان گوردون، رئیس جمهور ترامپ، دیگر نمیخواهد نفتا را که او میخواهد با کانادا و مکزیک مذاکره کند، از بین ببرد. اما بخشهای نفت و گاز در هر سه کشور از سال 1994 تا زمانی که قرارداد تجارت عظیم وارد شد، به طور چشمگیری تغییر کرده است. مذاکرات در رابطه با جریان نفت و محصول بین ایالات متحده آمریکا و کانادا و بخش انرژی به طور کلی این هفته پادکست با سردبیر ارشد نفت بریان شید ویژگی های نظرات سارا Ladislaw مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی انرژی و برنامه امنیت ملی آرون