4 فروردین 1397
صفحه اصلی

رابطه ایالات متحده با امنیت ملی و نفت

بریان شید و مگغان گوردون اندرو هلند، مدیر تحقیقات و یک عضو ارشد در پروژه امنیتی آمریکا، به "Capitol Crude" می پیوندند تا در مورد چگونگی استفاده از انرژی در کالاهای ثالث و کلید امنیت ملی صحبت کنند. هلند همچنین با بران اسکید، سردبیر ارشد نفت درباره پیامدهای امنیتی صحبت می کند. از تغییرات آب و هوایی و ایالات متحده خارج شدن از معامله پاریس فروش احتمالی نیمی از ذخایر نفت استراتژیک و انتقال انرژی آن با صادرات و واردات ایالات متحده در خاورمیانه و روابط تجاری میان شرکت نفت بین المللی