4 فروردین 1397
صفحه اصلی

13 رفتن به 30؟ ایالات متحده به طور ناگهانی باید با یک چشم انداز خرد سالم برخورد کند

بریان شید و هرمان وانگ بحث در مورد گسترش صادرات نفت خام ایالات متحده به این معنا است که صنعت سوخت فسیلی ایالات متحده در میان یک سیاست مبادله مبادله قرار دارد. سیاست فیلم با تغییرات رادیکال مواجه نشده است. بریان شید، مدیر ارشد پلاتز، پیشگویی از آخرین انرژی مجلس سنای آمریکا و کمیته منابع طبیعی در مورد سیاست صادرات خام در هنگام بحث در مورد آینده ظرفیت تولید پالایش موجود در تولید نفت ایالات متحده شنید و نفوذ صادرات ممکن است در سیاست خارجی هر دوشنبه برای بررسی آخرین اخبار از سیاست های نفت ایالات متحده از ویراستاران پلاتز که پوشش سی